CZŁONKOSTWO

Zapraszamy do grona członków. Osoba zainteresowana członkostwem w PPA musi spełniać wymogi formalne określone w statucie oraz wypełnić deklarację członkowską. Zgodnie ze statutem PPA, istnieją trzy formy członkostwa – Ordinary membership, Partner membership oraz Associate membership

Chcąc przystąpić do Stowarzyszenia w charakterze Członka Zwyczajnego lub Partnera należy wypełnić formularz, a następnie czekać na kontakt przedstawiciela PPA w celu dopełnienia formalności.

WARUNKI CZŁONKOSTWA:

Członkowie zwyczajni

Członkowie Zwyczajni PPA muszą posiadać wykształcenie wyższe w kierunku psychologia, pedagogika lub socjologia. Studenci ostatnich lat (trzeci rok studiów BA/BSc w UK lub czwarty/piąty rok studiów magisterskich w Polsce) mogą również składać aplikacje, które będą następnie rozpatrzone indywidualnie. (Jeśli w wyniku indywidualnego rozpatrzenia aplikacji student stanie się członkiem PPA, oczekujemy jak najszybszego przesłania dokumentów potwierdzających zakończenie studiów i zaktualizowanie swojego statusu w bazie danych PPA.)

Partner Membership

Warunki członkostwa Partner Membership:

 

 • Członkowie PPA w kategorii Partner Members muszą posiadać wykształcenie psychologiczne, na poziomie studiów magisterskich (Mgr, MA lub MSc). W każdym innym przypadku wymagane jest dodatkowe podyplomowe wykształcenie w zakresie terapii/psychoterapii (rozumiane także jako post-graduate training).
 • Spełniać warunki członkostwa w kategorii Ordinary Members i być aktywnymi członkami PPA w tej kategorii przez minimum 6 miesięcy przed ubieganiem się o Partner Membership. Aktywne członkostwo oznacza udział w jednym z projektów oferowanych przez PPA i możliwość (w razie konieczności) dostarczenia przez kandydata referencji wystawionych przez koordynatora danego projektu lub/i przez członka Rady lub/Zarządu PPA.
 • Posiadać znaczne doświadczenie w pracy psychologa lub/i w pracy terapeutycznej/psychoterapeutycznej/treningowej/coachingowej/doradczej z klientami indywidualnymi i/lub grupami. Wymagane jest minimum 450 godzin praktyki na przestrzeni co najmniej 3 lat pracy w swojej specjalizacji.
 • W momencie ubiegania się o członkostwo Kandydaci PPA w kategorii Partner Members muszą czynnie uprawiać swoją praktykę pod superwizją co najmniej raz na dwa miesiące.
 • Kandydaci muszą posiadać ważne ubezpieczenie (professional indemnity insurance). PPA zastrzega sobie prawo wystąpienia o okazanie kopii wyżej wymienionego ubezpieczenia.
 • W razie konieczności, muszą udokumentować ciągłe dążenie do podwyższania swoich kwalifikacji i kompetencji (Continuing Professional Development).
 • Wymagane kompetencje: poszanowanie zasad etycznych w pracy psychologicznej, kierowanie się w pracy teoriami/modelami rozpoznawalnymi na obszarze psychologii akademickiej (scientist – practitioner model), wysoki profesjonalizm w kontaktach z Klientami oraz Członkami PPA, wysokie umiejętności komunikacyjne i interpersonalne, elastyczność i chęć pomocy polskiej społeczności w UK zgodnie z celami statutowymi i strategicznymi PPA; znajomość wizji oraz strategii PPA.

Associate membership

Członkowie Zarządu PPA mogą zaproponować osobie deklarującej chęć współpracy z PPA. Osoba taka po zaakceptowaniu zaproszenia zostaje zwolniona z opłacania składek członkowskich. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu lub członków Stowarzyszenia.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Elektroniczna kopia ankiety powinna zostać przesłana na adres: membership@polishpsychologists.org

 

 • Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia muszą wypełnić ankietę osobową, załączyć kopię dyplomu / legitymacji studenckiej.

 

 • Partner Members muszą dostarczyć PPA następujące dokumenty (przyjmowane będą wyłącznie pełne aplikacje):

 

 • W pełni wypełnioną ankietę osobową Partner Membership Form
 • Kopie dyplomów i dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje
 • Dane dwóch osób, które zarazem mogą, poproszone przez PPA, wystawić referencje zawodowe lub akademickie, w tym jedna osoba musi być superwizorem praktyki kandydata
 • Krótki opis podejścia kandydata w pracy psychologicznej z uzasadnieniem wyboru teorii/metodologii/koncepcji stanowiących podstawę praktyki (interwencji, technik itp.)
 • Krótka ilustracja stosowanych zasad etycznych (może być wybrana jedna lub kilka zasad) na przykładzie wybranej sytuacji z pracy z Klientem. Można tu odnieść się do Kodeksu etycznego PPA
 • Kopia ubezpieczenia – professional indemnity insurance

 

 • Formularz Associate Membership składa się na wniosek Zarządu lub członków Stowarzyszenia.

 

 

FORMULARZ ORDINARY MEMBERSHIP

FORMULARZ PARTNER MEMBERSHIP

FORMULARZ ASSOCIATE MEMBERSHIP

SKŁADKA CZŁONKOWSKA

SKŁADKA CZŁONKOWSKA

 • Członków zwyczajnych – Ordinary Members obowiązuje składka w wysokości £24 za rok kalendarzowy, która jest rozliczana w systemie roku podatkowego od kwietnia do marca.
 • Członków Partner Members obowiązuje składka w wysokości £84 za rok kalendarzowy, która jest rozliczana w systemie roku podatkowego od kwietnia do marca oraz co najmniej 10 godzin w ciągu roku kalendarzowego poświęconych na wolontaryjną pracę dla PPA
 • Associate members po zaakceptowaniu zaproszenia zostają zwolnieni z opłacania składek

 

Składki należy wpłacać bezpośrednio na konto:

 

Polish Psychologists’ Association
Charity Registered No 1146273
Account name: Polish Psychologists’ Association
Account number 62017946
Sort code 40-03-21

TYTUŁ PŁATNOŚCI:

 REF: Membership

 

Lub przez PAYPAL:

 

 

 

 

 

 

Po dokonaniu płatności dowolną metodą, prosimy o zgłaszanie tego faktu do: membership@polishpsychologists.org

KONSTYTUCJA PPA

KONSTYTUCJA PPA

 • Każdy Członek Organizacji zobowiązuje się przestrzegać zasad konstytucji. Aplikanci zobowiązują się do zapoznanie się z treścią konstytucji przed złożeniem aplikacji członkowskiej.